Grantové programy

Proces hodnocení projektů

Jak vlastně funguje hodnocení projektů, které se přihlásí do našich grantových výzev?

V první fázi probíhá formální kontrola žádosti

U žádostí nejdříve posoudíme, zda splňují formální náležitosti, zda projekt naplňuje zaměření grantové výzvy a informace uvedené v žádosti jsou pravdivé. Pokud žádost vykazuje nedostatky, které lze odstranit, je žadatel vyzván k jejich odstranění.

Ve druhé fázi probíhá věcné hodnocení projektů členy hodnoticí komise

Hodnoticí komise jsou nedílnou součástí našich grantových výzev. U jejich sestavování klademe důraz na zapojení odborníků na témata z různých oblastí. U posilování profesionalizace veřejně prospěšných organizací spolupracujeme s Asociací veřejně prospěšných organizací, Nadací pro rozvoj občanské společnosti nebo Asociací poskytovatelů sociálních služeb. V tématu dopravní bezpečnosti spolupracujeme s Platformou VIZE 0, v oblasti kultury s Bohemian Heritage Fund. Správa Krkonošského národního parku je garantem v otázkách biodiverzity. Odbory KOVO zase poskytují důležitý vhled do potřeb zaměstnanců v regionech, ve kterých působíme.

Vícečlenná hodnotící komise složená ze zástupce vyhlašovatele, nezávislých regionálních i nadregionálních odborníků ze soukromé a veřejné sféry doporučí projekt k podpoře pouze pokud shledá podané žádosti dostatečně kvalitní. Hodnoticí komise se zaměřuje zejména na přínos projektu a jeho udržitelnost, hospodárnost projektu a kvalitu projektové žádosti.

novinky

více novinek
Podepsali jsme memorandum k podpoře bezpečnosti silničního provozu

Podepsali jsme memorandum k podpoře bezpečnosti silničního provozu

Dopravní bezpečnost je jedním z klíčových témat, kterým se dlouhodobě věnujeme s cílem minimalizovat rizika a zvýšit povědomí veřejnosti o bezpečném chování ve veřejném prostoru. Právě proto aktivně iniciujeme a podporujeme projekty, které mají dlouhodobou vizi a jsou postavené na dialogu mezi veřejnou i soukromou sférou.

více zde