Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

Jakákoliv právnická osoba registrovaná v České republice.

Jak můžu požádat o nadační příspěvek?

Žádost lze podat výhradně elektronicky prostřednictvím online systému dostupného na webové adrese www.nfsa.grantys.cz. 

Jak probíhá posouzení grantové žádosti?

Nejprve kontrolujeme, zda jsou splněny všechny formální náležitosti (oprávněný žadatel, podporovaná oblast atd.).

Pokud je vše v pořádku, díváme se na žádost / projekt z věcného hlediska. Dle stanovených kritérií vyhodnotíme, zda je projekt vhodný k podpoře. V případě potřeby doplnění nebo úprav komunikujeme s žadatelem.

Po věcném hodnocení se žádost předkládá správní radě k rozhodnutí. O výsledku Vás vždy budeme písemně informovat.

Jaký je postup po přiznání nadačního příspěvku?

S úspěšným žadatelem se uzavře smlouva. Tu začneme připravovat, aniž byste museli něco činit. Na základě smlouvy Vám budeme moct vyplatit finanční podporu na účet uvedený v žádosti. Abychom přesvědčili naše finanční kontrolory k proplacení, budeme potřebovat doložit, že žadatel je skutečným majitelem účtu, a to např. potvrzením vydaného bankou. Smlouva rovněž obsahuje několik málo povinností, které budete muset po přiznání podpory dodržet.

Co musím splnit v souvislosti s přiznáním podpory?

Předně lze nadační příspěvek použít pouze k účelu, ke kterému byl schválen. Namátkově kontrolujeme, že tomu tak skutečně je. Očekáváme, že nám pomůžete, aby vše proběhlo hladce a rychle. Pokud by došlo k jakékoliv změně v projektu, neváhejte se na nás obrátit. Vždy hledáme možnost, jak si rozumně vyjít vstříc. Naší snahou bude vždy podpořený projekt dotáhnout do konce.

Budeme rádi, pokud budete prezentovat, že jsme Váš projekt podpořili. Loga, která k tomu můžete použít, najdete v sekci O nás/Dokumenty.

Dále je potřeba dodržovat etický kodex skupiny ŠKODA AUTO, který je dostupný na adrese: http://www.skoda-auto.cz/o-nas/corporate-governance.

Po uplynutí doby pro realizaci projektu nezapomeňte zapomenout provést závěrečné vyúčtování. K tomu blíže další bod.

Jak dokládat vynaložení nadačního příspěvku?

U podpořených projektů máme možnost zkontrolovat, že darované finanční prostředky byly vynaloženy na dohodnutý účel a že náklady projektu jsou přiměřené, věcně a časově s ním souvisí.

K prokázání poslouží účetní nebo jiný hodnověrný doklad (faktura, účtenka, výpis z bankovního účtu apod.).

V případě, že jste o podporu žádali přes online grantový systém, vyúčtování proběhne rovněž jeho prostřednictvím. V ostatních případeh příjemce posílá vyúčtování poštou v listinné podobě - vzor vyúčtování naleznete v sekci O nás/Dokumenty.

U projektů nepřesahujících částku 20 000 Kč postačí pouze soupis dokladů. Není tak potřeba posílat vlastní doklady, ledaže si je sami dodatečně vyžádáme.