Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

Jakákoliv právnická osoba registrovaná v České republice.

Jak můžu požádat o nadační příspěvek?

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který lze nalézt v sekci Podání žádosti. Vyplněnou žádost pošlete elektronicky na adresu nadacnifond@skoda-auto.cz, nebo v tištěné podobě na adresu tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav.

Na vyplnění si dejte záležet a nezapomeňte přiložit potřebné dokumenty. Pomůže to urychlit zpracování žádosti.

Jak probíhá posouzení grantové žádosti?

Nejprve kontrolujeme, zda jsou splněny všechny formální náležitosti (oprávněný žadatel, podporovaná oblast atd.).

Pokud je vše v pořádku, díváme se na žádost / projekt z věcného hlediska. Dle stanovených kritérií vyhodnotíme, zda je projekt vhodný k podpoře. V případě potřeby doplnění nebo úprav komunikujeme s žadatelem.

Po věcném hodnocení se žádost předkládá správní radě k rozhodnutí. O výsledku Vás budeme informovat.

Jaký je postup po přiznání nadačního příspěvku?

S úspěšným žadatelem se uzavře smlouva. Tu začneme připravovat, aniž byste museli něco činit. Na základě smlouvy Vám budeme moct vyplatit finanční podporu na účet uvedený v žádosti. Abychom přesvědčili naše finanční kontrolory k proplacení, budeme potřebovat doložit, že žadatel je skutečným majitelem účtu, a to např. potvrzením vydaného bankou. Smlouva rovněž obsahuje několik málo povinností, které budete muset po přiznání podpory dodržet.

Co musím splnit v souvislosti s přiznáním podpory?

Předně lze nadační příspěvek použít pouze k účelu, ke kterému byl schválen. Namátkově kontrolujeme, že tomu tak skutečně je. Očekáváme, že nám pomůžete, aby vše proběhlo hladce a rychle. Pokud by došlo k jakékoliv změně v projektu, neváhejte se na nás obrátit. Vždy hledáme možnost, jak si rozumně vyjít vstříc. Naší snahou bude vždy podpořený projekt dotáhnout do konce.

Budeme rádi, pokud budete prezentovat, že jsme Váš projekt podpořili. Loga, která k tomu můžete použít, najdete v sekci O nás/Dokumenty.

Dále je potřeba dodržovat etický kodex skupiny ŠKODA AUTO, který je dostupný na adrese: http://www.skoda-auto.cz/o-nas/corporate-governance.

Po uplynutí doby pro realizaci projektu nezapomeňte zapomenout provést závěrečné vyúčtování. K tomu blíže další bod.

Jak dokládat vynaložení nadačního příspěvku?

U podpořených projektů máme možnost zkontrolovat, že darované finanční prostředky byly vynaloženy na dohodnutý účel a že náklady projektu jsou přiměřené, věcně a časově s ním souvisí.

K prokázání poslouží účetní nebo jiný hodnověrný doklad (faktura, účtenka, výpis z bankovního účtu apod.). Vzor vyúčtování najdete v sekci Podání žádosti.

U projektů nepřesahujících částku 20 000 Kč postačí pouze soupis dokladů. Není tak potřeba posílat vlastní doklady, ledaže si je sami dodatečně vyžádáme.